Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 4 - Năm học 2018-2019

doc 15 Trang Bình Hà 20
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 4 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 4 - Năm học 2018-2019

Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 4 - Năm học 2018-2019
 Thöù hai, ngaøy 24 thaùng 9 naêm 2018
 Hoïc vaàn
 Baøi 13: n - m
I.Muïc tieâu:
 - Đọc được :n, m, nơ , me ,từ và câu ứng dụng
 - Viết được: n, m, nơ , me .
 - Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề:bố mẹ, ba má .
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : nô, me; caâu öùng duïng : boø beâ coù boù coû, boø beâ 
no neâ.
 -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : boá meï, ba maù.
 -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät
III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
 Tieát 1
 1.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc
 2.Kieåm tra baøi cuõ :
 -Kiểm tra đọc , KT viết
 -Nhaän xeùt baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
 Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 3.1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 - Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm n, m.
 3.2.Hoaït ñoäng 2 : Daïy chöõ ghi aâm
 a.Daïy chöõ ghi aâm n :
 -Nhaän dieän chöõ: Chöõ n goàm neùt moùc xuoâi vaø 
 neùt moùc hai ñaàu.
 Hoûi : So saùnh n vôùi caùc söï vaät vaø ñoà vaät HS trên chuẩn TL:Gioáng : caùi coång
 trong thöïc teá ?
 -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : n, nô HS dưới chuẩn , chuẩn đọc nhiều 
 +Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm lôïi, hôi thoaùt ra lần
 qua caû mieäng laãn muõi. HS dưới chuẩn ñaùnh vaàn, HS trên 
 +Ñaùnh vaàn : n ñöùng tröôùc, ô ñöùng sau chuẩn ñoïc trôn :nô
 b.Daïy chöõ ghi aâm m :
 -Nhaän dieän chöõ: Chöõ m goàm 2 neùt moùc xuoâi vaø 
 neùt moùc hai ñaàu. HS trên chuẩn TL:
 Hoûi : So saùnh m vaø n? Gioáng : ñeàu coù neùt moùc xuoâi vaø 
 neùt moùc hai ñaàu.
 Khaùc : m coù nhieàu hôn moät neùt 
 moùc xuoâi.
 -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : m, me. HS dưới chuẩn , chuẩn ñaùnh vaàn, 
 +Phaùt aâm : Hai moâi kheùp laïi roài baät leân, hôi HS trên chuẩn ñoïc trôn me
 thoaùt ra qua caû mieäng laãn muõi.
 +Ñaùnh vaàn: Vieát baûng con : n, nô, m ,me.
 2 3.1.Giôùi thieäu baøi : HS haùt taäp theå - ghi ñeà -Caû lôùp haùt baøi: Röûa maët nhö 
 meøo
3.2.Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK 
* Böôùc 1: 
-GV höôùng daãn HS quan saùt töøng hình ôû trang 10 
SGK taäp ñaët vaø taäp traû lôøi caâu hoûi cho töøng hình 
.ví duï: 
-HS chæ vaøo hình ñaàu tieân beân traùi vaø hoûi: -HS dưới chuẩn, chuẩn, trên 
+Khi coù aùnh saùng choùi chieáu vaøo maét, baïn trong chuẩn traû lôøi theo höôùng daãn 
hình veõ ñaõ laáy tay che maét, vieäc laøm ñoù laø ñuùng cuûa GV
hay sai? chuùng ta coù neân hoïc taäp baïn ñoù khoâng?
 -GV khuyeán khích HS töï ñaët caâu hoûi vaø caâu traû 
lôøi
* Böôùc 2: 
 -GV goïi HS chæ ñònh caùc em coù caâu hoûi hay leân 
trình baøy tröôùc lôùp . - HS theo doõi
*Keát luaän: Chuùng ta khoâng neân ñeå aùnh saùng 
chieáu vaøo maét.
3.3. Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK 
 ( GD kó naêng soáng) 
* Böôùc 1: 
- Gv höôùng daãn HS quan saùt hình /11 SGK vaø taäp ñaët 
caâu hoûi cho töøng hình.Ví duï:
-HS chæ vaøo hình đầu tieân beân traùi trang saùch vaø hoûi: -HS thay phieân nhau taäp ñaët 
 +Hai baïn ñang laøm gì? caâu hoûi vaø traû lôøi.
 +Theo baïn vieäc laøm ñoù laø ñuùng hay sai?
* Böôùc 2: 
-GV cho HS xung phong traû lôøi
-Tieáp theo, GV laàn löôït neâu caùc caâu hoûi cho caû 
lôùp thaûo luaän: -HS traû lôøi
+Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu maét cuûa chuùng ta bò 
hoûng?
+ Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu tai cuûa chuùng ta bò ñieác? 
+Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu muõi, löôõi, da cuûa chuùng ta -HS traû lôøi
maát heát caûm giaùc?
* Keát luaän: 
 -Nhôø coù maét ( thò giaùc ),muõi (khöùu giaùc),tai 
(thính giaùc),löôõi (vò giaùc),da (xuùc giaùc) maø chuùng 
ta nhaän bieát ñöôïc moïi vaät xung quanh,neáu moät 
trong nhöõng giaùc quan ñoù bò hoûng chuùng ta seõ 
khoâng theå bieát ñöôïc ñaày ñuû veà caùc vaät xung 
quanh.Vì vaäy chuùng ta phaûi baûo veä vaø giöõ gìn an 
toaøn caùc giaùc quan cuûa cô theå.
 3.4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá,daën doø:
 4 ñ.Höôùng daãn ñoïc tieáng vaø töø öùng duïng: HS dưới chuẩn, chuẩn ñaùnh vaàn, 
 -Ñoïc laïi toaøn baøi treân baûng HS trên chuẩn ñoïc trôn 
 3. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá daën doø
 Tieát 2
 3.1.Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng: OÅn ñònh toå chöùc
 3.2.Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi:
 a.Luyeän ñoïc: * Hs dưới chuẩn , chuẩn :Gv 
 höôùng daãn nhaän dieän töøng aâm sau ñoù ñaùnh vaàn 
 ,HS trên chuẩn ñoïc trôn:
 -Ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc laïi baøi tieát 1 (C nhaân- ñ thanh)
 -Ñoïc caâu öùng duïng : dì ñi ñoø, beù 
 +Treo tranh vaø hoûi : Tranh veõ gì ? Ñoïc thaàm vaø phaân tích tieáng : dì, 
 +Tìm tieáng coù aâm môùi hoïc ( gaïch chaân : dì, ñi, 
 ñoø )
 Höôùng daãn ñoïc caâu öùng duïng : dì na ñi ñoø, beù vaø Ñoïc caâu öùng duïng (C nhaân- ñ 
 mẹ ñi boä . thanh) 
 b.Ñoïc SGK:
 c.Luyeän vieát: Ñoïc SGK (C nhaân- ñ thanh
 Toâ vôû taäp vieát : d, ñ, deâ, ñoø.
 d.Luyeän noùi:
 -Em bieát loaïi bi naøo? Caù côø, deá thöôøng soáng ôû Thaûo luaän vaø traû lôøi 
 ñaâu? Nhaø em coù nuoâi caù côø khoâng?
 3.3.Hoaït ñoäng 3: Cuûng co,á daën doø
 Toaùn
 Bằng nhau. Dấu =
I.MUÏC TIEÂU:
 - Nhận biết được sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính nó (3 = 3, 4 = 4 ), 
Biết sử dụng từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 - GV: Caùc moâ hình, ñoà vaät phuø hôïp vôùi tranh veõ cuûa baøi hoïc, 
 -HS: Boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp1. Saùch Toaùn 1.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
 1.Khôûi ñoäng: OÅn ñònh toå chöùc 
 2.Kieåm tra baøi cuõ: 
 Baøi cuõ hoïc baøi gì ?. 1HS: ( Luyeän taäp). 
 -Laøm baøi taäp 1/21 : Ñieàn daáu vaøo oâ troáng:( Goïi 4 HS leân baûng laøm. Caû lôùp 
laøm baûng con).
 3  4 ; 5  2 ; 1  3 ; 2  4
 - GV nhaän xeùt bài làm của HS. Nhaän xeùt KTBC.
 3.Baøi môùi:
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
 3.1HOAÏT ÑOÄNG I: Giôùi thieäu baøi tröïc tieáp 
 (1phuùt). 
 3.2HOAÏT ÑOÄNG II:Giôùi thieäu baèng nhau 
 ,daáu = (12’) 
 6 -Vöøa hoïc baøi gì? Naêm baèng maáy? Boán baèng 
 maáy?.
 Đạo đức 
 Gọn gàng, sạch sẽ. ( Tiết 2 )
 ( Thầy Hiếu thực hiện )
 Thöù tö, ngaøy 26 thaùng 9 naêm 2018
 Hoïc vaàn
 Baøi 15: t - th
I.Muïc tieâu:
 - Đọc được : t ,th, tổ , thỏ , từ và câu ứng dụng.
 - Biết được : t , th, tổ , thỏ .
 - Luyện nói từ hai đến ba câu theo chủ đề : Ổ , tổ .
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : toå, thoû; caâu öùng duïng : boá thaû caù meø, beù thaû caù côø.
 -Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi : oå, toå.
 -HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät
III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 
 1.Khôûi ñoäng :OÅn ñònh toå chöùc
 2.Kieåm tra baøi cuõ :
 -Ñoïc vaø vieát : d, ñ, deâ, ñoø.
 -Nhaän xeùt baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
 Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
 3.1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 Giôùi thieäu tröïc tieáp : Hoâm nay hoïc aâm t, th.
 3.2.Hoaït ñoäng 2 : Daïy chöõ ghi aâm
 a.Daïy chöõ ghi aâm t :
 -Nhaän dieän chöõ: Chöõ t goàm : moät neùt xieân phaûi, 
 moät neùt moùc ngöôïc ( daøi ) vaø moät neùt ngang.
 Hoûi : So saùnh d vôùi ñ ? HS trên chuẩn TL: 
 Gioáng: neùt moùc ngöôïc daøi vaø moät 
 neùt ngang.
 Khaùc: ñ coù neùt cong hôû, t coù neùt 
 -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn : t, toå. xieân phaûi.
 + Phaùt aâm : ñaàu löôõi chaïm raêng roài baät ra, (Caù nhaân- ñoàng thanh)
 khoâng coù tieáng thanh. ñaùnh vaàn, ñoïc trôn :toåâ
 + Ñaùnh vaàn : t ñöùng tröôùc, oâ ñöùng sau, daáu hoûi 
 treân oâ.
 b.Daïy chöõ ghi aâm th :
 - Nhaän dieän chöõ: Chöõ th laø chöõ gheùp töø hai con 
 chöõ t vaø h ( t tröôùc, h sau )
 Hoûi : So saùnh t vaø th? HS trên chuẩn TL
 Gioáng : ñeàu coù chöõ t
 -Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng : th, thoû Khaùc :th coù theâm h.
 8 Nhaän xeùt KTBC:
 3. Baøi môùi:
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
 3.1.HOAÏT ÑOÄNG I: Giôùi thieäu baøi tröïc tieáp 
 3.2.HOAÏT ÑOÄNG II: 
 Höôùng daãn HS laøm caùc baøi taäp ôû SGK. 
 1. Baøi taäp1: HS dưới chuẩn, chuẩn thực 
 hiện Nghe yeâu caàu baøi 1:”Ñieàn daáu 
 Laøm vôû Toaùn. , =” 
 Höôùng daãn HS: 3 > 2 4 < 5 2 < 3
 GV chaám vaø nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. 1 < 2 4 = 4 3 < 4
 2 = 2 4 > 3 2 < 4
 -Baøi 2: HS trên chuẩn thực hiện 
 Höôùng daãn HS: Nghe yeâu caàu baøi 2:”Vieát (theo 
 GV chaám , nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. maãu)”.
 +KL:3 > 2 ngöôïc laïi 2 4 ngöôïc laïi 4 3 > 2 2 4 4 < 5
 < 5 ; 3= 3, 5=5 (moät soá baèng chính soá ñoù). 3 = 3 5 = 5
 3.3HOAÏT ÑOÄNG CUOÁI: Cuûng coá, daën doø: 
 -Vöøa hoïc baøi gì? 
 -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
 Âm nhạc 
 Ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa ca ; 
 ( Thầy Phúc thực hiện )
 Thöù naêm, ngaøy 27 thaùng 9 naêm 2018
 Hoïc vaàn
 Bµi 16: ¤n tËp
I.Môc tiªu: 
 - §äc ®­îc: i, a, n, m, d, ®, t, th; c¸c tõ ng÷, c©u øng dông tõ bµi 12 ®Õn 16. ViÕt 
®­îc: i, a, n, m, t, th; c¸c tõ ng÷ øng dông tõ bµi 12 ®Õn 16.
 - Nghe hiÓu vµ kÓ ®­îc mét ®o¹n truyÖn theo tranh truyÖn kÓ: Cß ®i lß dß.
 - HS trên chuẩn keå ñöôïc 2-3 ñoaïn truyeän theo tranh .
II. §å dïng d¹y häc: Sö dông b¶ng «n. Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
 1. KiÓm tra:
 §äc, viªt: Bµi 15. NhËn xÐt, đánh gi¸.
 2. Bµi míi:
 Giíi thiÖu bµi «n... - HS dưới chuẩn, chuẩn chØ ch÷. §äc 
 a. H­íng dÉn «n tËp ©m.
 - GV kÎ b¶ng «n lªn b¶ng. ChØ ch÷. §äc ©m. - GhÐp ®äc bµi.
 H­íng dÉn ghÐp tiÕng råi ®äc. - HS trên chuẩn T×m tiÕng chøa ©m 
 - §äc tõ øng dông. G¹ch ch©n d­íi c¸c ©m ®· võa häc.
 häc. - §äc kÕt hîp ph©n tÝch mét sè tiÕng.
 10 naám.
 -HS chöõa baøi: HS ñoïc keát quaû baøi 
 -Baøi 2: HS trên chuẩn thực hiện vöøa laøm.
 Höôùng daãn HS:Vì moãi oâ vuoâng coù theå noái vôùi Nghe yeâu caàu baøi 2:”Noái oâ troáng 
 nhieàu soá,chaúng haïn oâ vuoâng thöù ba coù theå noái vôùi soá thích hôïp (theo maãu)”.
 vôùi 4 soá:1, 2, 3, 4.Neân GV nhaéc HS duøng buùt HS laøm baøi. 
 cuøng maøu ñeâû noái vôùi caùc soá thích hôïp, sau ñoù Chöõa baøi: HS ñoïc keát quaû baøi 2.
 duøng buùt khaùc maøu ñeå laøm töông töï nhö treân. 
 Sau khi noái neân cho HS ñoïc keát quaû noái ñöôïc. HS thi ñua noái nhanh oâ vuoâng vôùi 
 +KL: GV ñoïc laïi keát quaû caùc baøi treân. soá thích hôïp.
 GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
 3.3HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi . HS nghe yeâu caàu baøi 3:” Noái oâ 
 - Baøi taäp 3 : HS trên chuẩn vuoâng vôùi soá thích hôïp”.
 HD HS caùch laøm: HS laøm töông töï baøi 2 
 +KL: GV ñoïc keát quaû caùc baøi taäp treân. Chöõa baøi : HS ñoïc keát quaû vöøa laøm 
 GV nhaän xeùt thi ñua cuûa hai ñoäi. ñöôïc.
 3.4HOAÏT ÑOÄNG CUOÁI: Cuûng coá, daën doø: 
 -Vöøa hoïc baøi gì?
 -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm. Traû lôøi:(Luyeän taäp chung).
 -Chuaån bò: saùch Toaùn 1, hoäp ñoàø duøng hoïc 
 Toaùn ñeå hoïc baøi:” Soá 6”.
 Mỹ thuật
 Sắc màu em yêu ( TT)
 ( Cô Huệ thực hiện )
 Thöù saùu, ngaøy 28 thaùng 9 naêm 2018
 Taäp vieát
 lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
I.Muïc tieâu
 - Vieát ñuùng caùc chöõ : leã , coï , bôø , hoå, bi ve kieåu chöõ vieát thöôøng , côõ chöõ vöøa theo 
Vở tập viết 1 tập 1, 
 ( HS trên chuẩn vieát ñöôïc ñuû soá doøng qui ñònh trong vôû taäp vieát 1 , taäp 1)
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -GV: -Chöõ maãu: leã ,coï, bôø, hoå , bi ve . 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3
 -HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát 1 
 1.Khôûi ñoäng : Ổn ñònh toå chöùc .
 2.Kieåm tra baøi cuõ: 
 -Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con)
 -Nhaän xeùt bài viết của HS .
 -Nhaän xeùt vôû Taäp vieát .
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
 12 . 3.2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu 
 -GV ñöa chöõ maãu 
 -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ HS dưới chuẩn ñoïc ,HS trên chuẩn 
 mô, do, ta, thô ù”? phaân tích
 -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu
 -GV vieát maãu HS quan saùt
 -Höôùng daãn vieát baûng con: HS vieát baûng con
 GV uoán naén söûa sai cho HS mơ, do, ta, thơ , thợ mỏ
 .Giaûi lao giöõa tieát 
 3.3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? 2 HS trên chuẩn neâu
 -Cho xem vôû maãu HS quan saùt
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû HS laøm theo
 -Höôùng daãn HS vieát vôû: HS vieát vôû
 Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng, khi vieát caàn 
 noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ.
 GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS 
 dưới chuẩn .
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi 
 thu veà nhaø chaám)
 - GV nhaän xeùt bài viết của HS .
 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø 2 Hs đạt chuẩn nhaéc laïi
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 To¸n
 Sè 6
I.Môc tiªu: 
 - BiÕt 5 thªm 1 ®­îc 6, viÕt ®­îc sè 6, ®äc, ®Õm ®­îc tõ 1 ®Õn 6; so s¸nh c¸c sè trong 
ph¹m vi 6, biÕt vÞ trÝ sè 6 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 6.
 - Lµm ®­îc bµi tËp 1,2,3.
II.Đồ dùng dạy học : 
 C¸c nhãm cã ®Õn ®å vËt cïng lo¹i. Mçi ch÷ sè 1 ®Õn 6 viÕt trªn mét tê b×a.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
 1. KiÓm tra: 
 Ch÷a bµi 2, 3 VBT. NhËn xÐt. 3 HS: dưới chuẩn, chuẩn, trên chuẩn 
 2. Bµi míi: làm.
 Giíi thiÖu bµi ...
 a. Giíi thiÖu sè 6
 * Bước 1: LËp sè 6.
 - GV cho HS quan s¸t tranh nªu: Cã 5 em ®ang 
 ch¬i, mét em kh¸c ®i tíi. TÊt c¶ cã mÊy em? - HS dưới chuẩn TL
 - Cho HS lÊy 5 h×nh trßn, råi lÊy thªm 1 h×nh 
 trßn vµ nªu: 5 h×nh trßn thªm 1 h×nh trßn lµ 6 - HS tù thùc hiÖn.
 h×nh trßn.
 - T­¬ng tù GV hái: 5 con tÝnh thªm 1 con tÝnh lµ - 5 con tÝnh thªm 1con tÝnh lµ 6 con 
 mÊy con tÝnh? tÝnh
 - GV hái: cã s¸u em, s¸u chÊm trßn, s¸u con -HS đạt chuẩn trả lời: ®Òu cã sè l­îng 
 tÝnh, c¸c nhãm nµy ®Òu chØ sè l­îng lµ mÊy? lµ 6
 14

File đính kèm:

  • docgiao_an_cac_mon_lop_1_tuan_4_nam_hoc_2018_2019.doc